вівторок, 28 лютого 2023 р.

Пояснювальна записка

  Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти закладу розуміємо «…відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти»[1].

Загальний огляд внутрішньої системи забезпечення якості освіти

   Функціонування системи відбувається на основі Циклу Шухарта-Демінга PDCA як моделі безперервного керування процесами та їх удосконалення:

Plan – плануй;

    Do – роби;

   Check – перевіряй;

    Act – впливай.    Внутрішня система забезпечення якості освіти є інтегрованою до загальної системи управління закладом, корелюється зі Стратегією розвитку закладу, планами його роботи, іншими документами внутрішньої чинності та регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й.Мухіна, затвердженим педагогічною радою (протокол № 3 від 16.01.2020 р.)

   Основна мета Системи -  гарантувати якість освіти та формувати довіру суспільства до нашого фахового коледжу.

   Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі складається з компонент[2], які, у свою чергу, є окремими кейсами (підсистемами) і взаємодіють між собою.

   Щоб ознайомитись зі змістом кейсу, натисніть на його зображення або оберіть його назву в бічному меню.

Усі компоненти пронизані чотирма наскрізними лініями:

  • політика закладу щодо реалізації кожної з компонент;
  • студентоорієнтоване навчання, педагогіка  на засадах співробітництва та партнерства;
  • відкритість, публічність, залучення до процесів забезпечення якості освіти зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів;
  • створення мотивуючого освітнього середовища для успішної реалізації освітніх, освітньо-професійних програм.

Ефективність функціонування Системи зумовлена якісною взаємодією, надійністю та мобільністю всіх її компонент за чітким алгоритмом


[1] Закон України «Про фахову передвищу освіту», стаття 1.

[2] Там же, стаття 17.